23 January 2012

PENGERTIAN ALAM BARZAKH ( ALAM KUBUR )

0 comments


1.      Alam barzakh adalah alam peralihan (transition) antara du-nia dan akhirat.
2.      Walaupun bukan darul jaza’, yaitu tempat di mana manusia dibalas sesuai dengan amal perbuatannya, tetapi di alam ini seseorang akan dilayani sesuai dengan perbuatannya semasa di dunia:
-          BAIK (sesuai dengan tuntunan syari‘at): akan men-dapat kenikmatan kubur.
-          BURUK: akan mendapat siksa kubur.
3.      Setelah meninggal dunia, ruh manusia disimpan di salah satu dari dua tempat sampai Hari Kiamat:
-          ‘ILLIYYIN: tempat bagi ruh orang beriman yang menja-lankan perintah Allah.
-          SIJJIN: tempat bagi ruh orang beriman yang tidak men-jalankan perintah Allah (ahli maksiat) dan bagi orang musyrik, kafir dan munafik....

No comments:

Post a Comment